תקנון אתר קרן המעשרות חב״ד

אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של קרן המעשרות חב"ד שע”י ארץ טובה ורחבה 580705101 (ע”ר), עמותה ללא כוונת רווח (להלן: העמותה).

אנו מודים לך על נכונותך לתרום. תרומתך תשמש לקידום מטרות וחזון העמותה ותסייע בהגשמתן.

התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים גם יחד. כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך. מתן תרומה מהווה מתן הסכמה לאמור בתנאים המפורטים כדלקמן:

עמותת ארץ טובה ורחבה מאפשרת באמצעות אתר זה לצרוך שימושים ולתרום כסף לטובת פעילותה, לפי שיקול דעתה ובהתאם למטרות העמותה.
בעת צריכת השירות או מתן תרומה, תועברו למערכת התשלומים המאובטחת של “יעד שריג” המאובטחת במנגנון העומד בתקן DSS PCI העולמי.
הגבלת פרטיות: עמותת ארץ טובה ורחבה מתחייבת לא להעביר את פרטי הלקוח ואת פרטי כרטיס האשראי לצד ג’.
אספקת השירות: לאחר סיום ההרשמה והתרומה, תשלח לתורם הודעת אישור למייל על התרומה.
מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.
עמותת ארץ טובה ורחבה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה, עמותת ארץ טובה ורחבה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לתורם ו/או מי מטעמו אם יעשה במידע שימוש לא מורשה.
התורם מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. ואולם, במידה והתורם הנו קטין (מתחת לגיל 18 ) או הינו פסול דין ואינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את תרומתו כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.
מדיניות ביטול עסקה: תורם רשאי לפנות לעמותת ארץ טובה ורחבה באמצעות הדואר האלקטרוני office@kerenm.org בבקשה לביטול התרומה בתוך 14 ימי עסקים מיום שתרם. עמותת ארץ טובה ורחבה תבטל את החיוב בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את עמותת ארץ טובה ורחבה בעמלה בגין הפעולה, יחויב התורם/הרוכש בעמלה כאמור.
ידוע לתורם כי הפרטים ישמשו את עמותת ארץ טובה ורחבה לצורך משלוח עדכונים מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני, אלא אם הודיע התורם על אי רצונו לקבל דיוור זה.
עמותת ארץ טובה ורחבה תדווח על התרומות לרשויות המוסמכות, בהתאם להוראות הדינים הרלוונטיים.
אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
התרומות לעמותת ארץ טובה ורחבה אינן מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
העמותה רשאית לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת.
הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד