'קרן המעשרות חב"ד' דואגת למנויים בקרן לכל סוגי המעשרות - מעשר ראשון, שני ועני.

דמי המנוי כוללים:

  • החזקה וטיפול במטבעות לחילול 'מעשר שני' (עם 'פרוטה חמורה')
  • הלוואת המנוי לנתינת 'מעשר ראשון'
  • הלוואת המנוי לנתינת 'מעשר עני'
  • מגנט מהודר עם נוסח הפרשת תרומות ומעשרות יחד עם מדריך מיוחד ישלחו אליכם בדואר

דמי עלות מנוי שנתי 120 ש"ח

דמי עלות מנוי לשנתיים 180 ש"ח

להצטרפות לשנה יש למלא את הפרטים הבאים:

1.פרטי המנוי

2. חתימת המנוי על חוזי הלוואה

ט׳ בסיון ה׳תשפ״ד
חוזה הלוואה עבור מעשר ראשון
הסכם שנחתם בין: המנוי החתום מטה (להלן "המלוה") לבין הלוי (להלן "הלווה") ע"י מיופה כוחו הרב הממונה מטעם 'קרן המעשרות חב"ד'.
מיופה הכח מאשר את קבלת ההלוואה על סך ₪30 ומתחייב בשם הלווה לפרוע את ההלוואה בתנאים דלהלן:
א. פרעון ההלוואה יהיה מפירות מעשר ראשון ודאי.
ב. מוסכם שמחיר המעשר ראשון יהיה כשער הזול ובכל מקרה שווי הפירות והירקות של המעשר ראשון של כל השנה לא יהיה יותר מסכום ההלוואה.
ג. המלווה מתחייב שיתן באופן קבוע את המעשר ראשון שיהיה ברשותו בתקופת ההסכם רק ללוי הנ"ל ודינו יהיה "כמכירי לויה".
ד. ההלוואה תהיה כפופה לתקנות חז"ל (גיטין דף ל').
ה. הלוה יהיה רשאי לפרוע את החוב במזומן.
ו. אם לא יהיה למלוה יבול בכמות המתאימה לסכום הנ"ל הרי הוא הפסיד את חובו.
ז. חוזה זה יכנס לתוקף עם קבלת הכסף לידי מיופה הכח ויימשך לשנה (365 יום) מעת חתימת המנוי.
ח. מוסכם בין הצדדים החתומים מטה שהחוזה על כל תוקפו והתניותיו מתחדש מידי שנה בשנה אלא אם כן הודיע אחד מהצדדים החתומים מטה על הפסקתן. ומוסכם בזאת שבמידה ותשלום חידוש המנוי לאחר שנה יתעכב מכל סיבה שהיא, תוקף חוזה הלוואה זה יוארך לתקופה של 30 יום.
הריני מאשר שקראתי והבנתי את כל הסעיפים בחוזה והריני מאשר את הנ"ל
חתימה המנוי (המלווה):
חתימת הלוי (הלווה) באמצעות מיופה כוחו: הרב הממונה מטעם ׳קרן מעשרות חב"ד׳.

ט׳ בסיון ה׳תשפ״ד
חוזה הלוואה עבור מעשר עני
הבהרה: מעשר עני אינו קיים בכל שנה משנות השמיטה, אך היות שהיבול נכנס משנה לשנה ומורכבויות טכניות נוספות, המערכת גובה 'מעשר עני' באופן קבוע בכל שנה. בזמנים בהם לא חל כלל 'מעשר עני' יתרת סכום זה תלך לצדקה.
הסכם שנחתם בין: המנוי החתום מטה (להלן "המלוה") לבין עני (להלן "הלווה") ע"י מיופה כוחו הרב הממונה מטעם 'קרן המעשרות חב"ד'.
מיופה הכח מאשר את קבלת ההלוואה על סך ₪30 ומתחייב בשם הלווה לפרוע את ההלוואה בתנאים דלהלן:
א. פרעון ההלוואה יהיה מפירות מעשר עני ודאי.
ב. מוסכם שמחיר המעשר עני יהיה כשער הזול ובכל מקרה שווי הפירות והירקות של המעשר עני של כל השנה לא יהיה יותר מסכום ההלוואה.
ג. המלווה מתחייב שיתן באופן קבוע את המעשר עני שיהיה ברשותו בתקופת ההסכם רק לעני הנ"ל ודינו יהיה "כמכירי עניים".
ד. ההלוואה תהיה כפופה לתקנות חז"ל (גיטין דף ל').
ה. הלוה יהיה רשאי לפרוע את החוב במזומן.
ו. אם לא יהיה למלוה יבול בכמות המתאימה לסכום הנ"ל הרי הוא הפסיד את חובו.
ז. חוזה זה יכנס לתוקף עם קבלת הכסף לידי מיופה הכח ויימשך לשנה (365 יום) מעת חתימת המנוי.
ח. מוסכם בין הצדדים החתומים מטה שהחוזה על כל תוקפו והתניותיו מתחדש מידי שנה בשנה אלא אם כן הודיע אחד מהצדדים החתומים מטה על הפסקתן. ומוסכם בזאת שבמידה ותשלום חידוש המנוי לאחר שנה יתעכב מכל סיבה שהיא, תוקף חוזה הלוואה זה יוארך לתקופה של 30 יום.
הריני מאשר שקראתי והבנתי את כל הסעיפים בחוזה והריני מאשר את הנ"ל
חתימה המנוי (המלווה):
חתימת העני (הלווה) באמצעות מיופה כוחו: הרב הממונה מטעם ׳קרן מעשרות חב"ד׳.