להצטרפות לקרן בעלות מנוי שנתי של 120 ש"ח (הכוללים החזקה וטיפול במטבעות חילול 'מעשר שני' עבור המנוי והלוואות המנוי ללוי ולעני כמפורט למטה) יש למלא את הפרטים הבאים:

1.פרטי המנוי

2. חתימת המנוי על חוזי הלוואה

י״א במרחשון ה׳תשפ״א
חוזה הלוואה עבור מעשר ראשון
הסכם שנחתם בין: המנוי החתום מטה (להלן "המלוה") לבין הלוי (להלן "הלווה") ע"י מיופה כוחו הרב הממונה מטעם 'קרן המעשרות חב"ד'.
מיופה הכח מאשר את קבלת ההלוואה על סך ₪30 ומתחייב בשם הלווה לפרוע את ההלוואה בתנאים דלהלן:
א. פרעון ההלוואה יהיה מפירות מעשר ראשון ודאי.
ב. מוסכם שמחיר המעשר ראשון יהיה כשער הזול ובכל מקרה שווי הפירות והירקות של המעשר ראשון של כל השנה לא יהיה יותר מסכום ההלוואה.
ג. המלווה מתחייב שיתן באופן קבוע את המעשר ראשון שיהיה ברשותו בתקופת ההסכם רק ללוי הנ"ל ודינו יהיה "כמכירי לויה".
ד. ההלוואה תהיה כפופה לתקנות חז"ל (גיטין דף ל').
ה. הלוה יהיה רשאי לפרוע את החוב במזומן.
ו. אם לא יהיה למלוה יבול בכמות המתאימה לסכום הנ"ל הרי הוא הפסיד את חובו.
ז. חוזה זה יכנס לתוקף עם קבלת הכסף מידי מיופה הכח ויימשך לשנה מעת חתימת המנוי.
ח. מוסכם בין הצדדים החתומים מטה שהחוזה על כל תוקפו והתניותיו מתחדש מידי שנה בשנה אלא אם כן הודיע אחד מהצדדים החתומים מטה על הפסקתן.
הריני מאשר שקראתי והבנתי את כל הסעיפים בחוזה והריני מאשר את הנ"ל
חתימה המנוי (המלווה):
חתימת הלוי (הלווה) באמצעות מיופה כוחו: קרן מעשרות חב"ד.

י״א במרחשון ה׳תשפ״א
חוזה הלוואה עבור מעשר עני
הסכם שנחתם בין: המנוי החתום מטה (להלן "המלוה") לבין עני (להלן "הלווה") ע"י מיופה כוחו הרב הממונה מטעם 'קרן המעשרות חב"ד'.
מיופה הכח מאשר את קבלת ההלוואה על סך ₪30 ומתחייב בשם הלווה לפרוע את ההלוואה בתנאים דלהלן:
א. פרעון ההלוואה יהיה מפירות מעשר עני ודאי.
ב. מוסכם שמחיר המעשר עני יהיה כשער הזול ובכל מקרה שווי הפירות והירקות של המעשר עני של כל השנה לא יהיה יותר מסכום ההלוואה.
ג. המלווה מתחייב שיתן באופן קבוע את המעשר עני שיהיה ברשותו בתקופת ההסכם רק לעני הנ"ל ודינו יהיה "כמכירי עניים".
ד. ההלוואה תהיה כפופה לתקנות חז"ל (גיטין דף ל').
ה. הלוה יהיה רשאי לפרוע את החוב במזומן.
ו. אם לא יהיה למלוה יבול בכמות המתאימה לסכום הנ"ל הרי הוא הפסיד את חובו.
ז. חוזה זה יכנס לתוקף עם קבלת הכסף מידי מיופה הכח ויימשך לשנה מעת חתימת המנוי.
ח. מוסכם בין הצדדים החתומים מטה שהחוזה על כל תוקפו והתניותיו מתחדש מידי שנה בשנה אלא אם כן הודיע אחד מהצדדים החתומים מטה על הפסקתן.
הריני מאשר שקראתי והבנתי את כל הסעיפים בחוזה והריני מאשר את הנ"ל
חתימה המנוי (המלווה):
חתימת העני (הלווה) באמצעות מיופה כוחו: קרן מעשרות חב"ד.